ΧΕ-567 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1904/2023 – ΑΔΑ: ΨΕΧ646907Θ-ΤΝ8

Θέμα: ΧΕ-567 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1904/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧ646907Θ-ΤΝ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου