ΧΕ-688 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔ3146907Θ-ΟΞ1

Θέμα: ΧΕ-688 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 13:45:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ3146907Θ-ΟΞ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου