ΧΕ-624 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 790/2023 & 84/2024 & 1485/2023 & 687/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΣ146907Θ-Τ0Ρ

Θέμα: ΧΕ-624 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 790/2023 & 84/2024 & 1485/2023 & 687/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΣ146907Θ-Τ0Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου