ΧΕ-660 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΧΟΑ46907Θ-62Γ

Θέμα: ΧΕ-660 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΟΑ46907Θ-62Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου