ΧΕ-555 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΝ546907Θ-04Τ

Θέμα: ΧΕ-555 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΝ546907Θ-04Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου