ΧΕ-720 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΧΜΟ46907Θ-ΣΚΧ

Θέμα: ΧΕ-720 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΜΟ46907Θ-ΣΚΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου