ΧΕ-691 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL WATCHGUARD " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΧΑΑ46907Θ-ΙΟΤ

Θέμα: ΧΕ-691 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL WATCHGUARD " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΑΑ46907Θ-ΙΟΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου