ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΑΗΥ46907Θ-7Γ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 14:48:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΗΥ46907Θ-7Γ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου