ΧΕ-556 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023 – ΑΔΑ: Ψ9ΒΙ46907Θ-2ΛΑ

Θέμα: ΧΕ-556 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΙ46907Θ-2ΛΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου