ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΔΑ: Ψ8ΣΒ46907Θ-ΗΥΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 09:42:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΣΒ46907Θ-ΗΥΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου