ΧΕ-599 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1824/2023 & ΧΕ 1458/2023 – ΑΔΑ: Ψ89Φ46907Θ-13Β

Θέμα: ΧΕ-599 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1824/2023 & ΧΕ 1458/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ89Φ46907Θ-13Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου