ΧΕ-657 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΜΑΣΚΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ80546907Θ-ΚΔΡ

Θέμα: ΧΕ-657 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΜΑΣΚΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ80546907Θ-ΚΔΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου