ΧΕ-515 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: Ψ4Ξ146907Θ-Θ30

Θέμα: ΧΕ-515 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 08/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 09:48:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ξ146907Θ-Θ30
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου