ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ CARBON PLATE ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 3006/2023 ) – ΑΔΑ: Ψ4Σ846907Θ-Μ72

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ CARBON PLATE ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 3006/2023 )
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 11:47:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Σ846907Θ-Μ72
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου