ΧΕ-546 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1367/2023 – ΑΔΑ: Ψ4ΛΗ46907Θ-Ε37

Θέμα: ΧΕ-546 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1367/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2024 09:07:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΗ46907Θ-Ε37
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου