ΧΕ-578 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 865/2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΛΤ46907Θ-ΨΘΔ

Θέμα: ΧΕ-578 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 865/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:21:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΛΤ46907Θ-ΨΘΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου