ΧΕ-629 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ3Α146907Θ-8ΓΛ

Θέμα: ΧΕ-629 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Α146907Θ-8ΓΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου