ΧΕ-618 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: Ψ2ΟΣ46907Θ-ΧΔΕ

Θέμα: ΧΕ-618 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 10:07:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΟΣ46907Θ-ΧΔΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου