ΧΕ-570 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 43/2024 – ΑΔΑ: Ψ24Ω46907Θ-ΤΑΜ

Θέμα: ΧΕ-570 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 43/2024
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:27:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ24Ω46907Θ-ΤΑΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου