ΧΕ-518 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: Ψ05Ν46907Θ-ΙΙΒ

Θέμα: ΧΕ-518 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 08/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 09:48:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ05Ν46907Θ-ΙΙΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου