ΧΕ-738 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΛ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 9Υ5Υ46907Θ-8Λ7

Θέμα: ΧΕ-738 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΛ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:52:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ5Υ46907Θ-8Λ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου