ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 16/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατάθεση σφραγισμένων προσφορών), με ανάρτηση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «Μίσθωσης Αδειοδοτημένων Ασθενοφόρων» προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.741,94€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 22.000,00€ με ΦΠΑ 24%. – ΑΔΑ: 9ΞΕΘ46907Θ-ΒΟ8

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 16/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατάθεση σφραγισμένων προσφορών), με ανάρτηση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «Μίσθωσης Αδειοδοτημένων Ασθενοφόρων» προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.741,94€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 22.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 09:18:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΕΘ46907Θ-ΒΟ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου