ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥ-ΚΨΥ " – ΑΔΑ: 9Ξ7Η46907Θ-0ΝΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥ-ΚΨΥ "
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 12:00:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ7Η46907Θ-0ΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου