ΧΕ-524 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 725/2023 & ΧΕ 798/2023 – ΑΔΑ: 9Θ6Ζ46907Θ-ΩΙ7

Θέμα: ΧΕ-524 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 725/2023 & ΧΕ 798/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:03:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ6Ζ46907Θ-ΩΙ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου