ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ – ΑΔΑ: 9ΣΞΩ46907Θ-ΖΘΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 13:50:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΞΩ46907Θ-ΖΘΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου