ΧΕ-697 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΣΒΕ46907Θ-ΛΔΑ

Θέμα: ΧΕ-697 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 13:44:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΒΕ46907Θ-ΛΔΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου