ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ – ΑΔΑ: 9ΡΠ546907Θ-Κ7Γ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 08:50:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΠ546907Θ-Κ7Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου