ΧΕ-574 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022 – ΑΔΑ: 9ΠΦΤ46907Θ-8Σ9

Θέμα: ΧΕ-574 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΦΤ46907Θ-8Σ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου