ΧΕ-663 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΩΗΓ46907Θ-ΧΔΦ

Θέμα: ΧΕ-663 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:56:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΗΓ46907Θ-ΧΔΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου