Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ RAPID TEST (FOB TEST)», για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΚΦ646907Θ-ΚΟΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ RAPID TEST (FOB
TEST)», για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 10:50:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΦ646907Θ-ΚΟΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου