ΧΕ-649 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΕΜΜ46907Θ-Ω0Θ

Θέμα: ΧΕ-649 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/06/2024 11:06:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΜΜ46907Θ-Ω0Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου