ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ – ΑΔΑ: 9ΔΙ146907Θ-ΔΥΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 11:17:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΙ146907Θ-ΔΥΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου