ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ " – ΑΔΑ: 977Κ46907Θ-Ξ8Ρ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ "
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 11:23:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 977Κ46907Θ-Ξ8Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου