ΧΕ-676 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΒΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 96ΣΑ46907Θ-6ΛΓ

Θέμα: ΧΕ-676 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΒΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΣΑ46907Θ-6ΛΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου