ΧΕ-692 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 963Θ46907Θ-ΙΨΛ

Θέμα: ΧΕ-692 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 963Θ46907Θ-ΙΨΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου