ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 94ΚΣ46907Θ-81Τ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 13:26:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΚΣ46907Θ-81Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου