ΧΕ-679 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 90ΞΔ46907Θ-60Υ

Θέμα: ΧΕ-679 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 10:00:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΞΔ46907Θ-60Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου