ΧΕ-595 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1767/2023 – ΑΔΑ: 6ΖΥΛ46907Θ-Ι4Ο

Θέμα: ΧΕ-595 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1767/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2024 09:07:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΥΛ46907Θ-Ι4Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου