ΧΕ-678 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6ΖΟΤ46907Θ-ΨΦΥ

Θέμα: ΧΕ-678 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 09:59:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΟΤ46907Θ-ΨΦΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου