ΧΕ-716 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΖΟ546907Θ-ΨΗΖ

Θέμα: ΧΕ-716 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΟ546907Θ-ΨΗΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου