ΧΕ-703 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1636/2022 – ΑΔΑ: 6ΥΗ746907Θ-ΗΒΖ

Θέμα: ΧΕ-703 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1636/2022
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 10:41:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗ746907Θ-ΗΒΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου