ΧΕ-609 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2070/2023 – ΑΔΑ: 6ΞΒΙ46907Θ-8ΓΖ

Θέμα: ΧΕ-609 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2070/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΒΙ46907Θ-8ΓΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου