ΧΕ-670 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ &"ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΞΠΥ46907Θ-3Θ9

Θέμα: ΧΕ-670 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ &"ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠΥ46907Θ-3Θ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου