ΧΕ-522 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6ΞΜΩ46907Θ-ΗΩ2

Θέμα: ΧΕ-522 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 09:48:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜΩ46907Θ-ΗΩ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου