ΧΕ-537 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1422/2023 – ΑΔΑ: 6ΘΘΑ46907Θ-Θ2Ξ

Θέμα: ΧΕ-537 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1422/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΘΑ46907Θ-Θ2Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου