ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024 – ΑΔΑ: 6ΘΗΖ46907Θ-ΛΣ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 13:38:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΗΖ46907Θ-ΛΣ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου