ΧΕ-611 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1817/2023 – ΑΔΑ: 6ΣΨΩ46907Θ-ΗΚ4

Θέμα: ΧΕ-611 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1817/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΨΩ46907Θ-ΗΚ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου