ΧΕ-512 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΑΔΑ: 6ΣΟΞ46907Θ-4ΥΩ

Θέμα: ΧΕ-512 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 15:04:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΟΞ46907Θ-4ΥΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου