ΧΕ-690 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΣΝ546907Θ-0Ο9

Θέμα: ΧΕ-690 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΝ546907Θ-0Ο9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου