ΧΕ-541 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 65/2024 – ΑΔΑ: 6ΣΛΧ46907Θ-ΒΟΔ

Θέμα: ΧΕ-541 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 65/2024
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:27:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΛΧ46907Θ-ΒΟΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου